03.13

Барилгын салбарын цалин 19.9 хувиар нэмэгджээ


Нийт ажиллагчдын 35.2 хувь нь 500.0- 900.0 мянган төгрөгийн цалинтай байна
Ажиллагчдын
46.7 /7.6 хувь/ мянга нь 240.000 төгрөг хүртэлх цалинтай
34.3 /5.6 хувь/ мянга нь 240 001- 300 000 төгрөгийн цалинтай
85.7 /14.0 хувь/ мянга нь 300 001- 500 000 төгрөгийн цалинтай
216.4 /25.2 хувь/ мянга нь 500 001-900 000 төгрөгийн цалинтай
121.9 /19.8 хувь/ мянга нь 900 001-1300 000 төгрөгийн цалинтай
28.2 /4.6 хувь/ мянга нь 11300 001-1500 000 төгрөгийн цалинтай
80.6 /13.2/ мянга нь 1500 0001 төгрөгөөс дэш цалинтай байна.
Ажиллагчдын сарын дундаж цалинг эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар авч үзвэл, уул уурхай, олборлолтын салбарт ажиллагчдын сарын дундаж цалин хамгийн их буюу 2.3 сая төгрөг, харин зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээний салбарынх хамгийн бага буюу 632.3 мянган төгрөг байна.
Нэг ажилтанд ногдох сарын дундаж цалин 2017 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар 1.0 сая  төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 96.0  /10.2/ мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 83.0 /8.7 хувь/ мянган төгрөгөөр өссөн байна.
Нэг ажилтанд ногдох сарын дундаж цалин өмнөх оны мөн үеэс 96.0 /10.2 хувь/ мянган төгрөгөөр өсчээ. Үүнд:
Барилгын салбарт ажиллагчдын цалин 163.1 /19.9 хувь/ мянган төгрөг,
Цахилгаан хий, уур агааржуулалтын салбарынх 235.2 /18.7 хувь/ мянган төгрөг
Мэргэжлийн шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажиллагааны салбарынх 247.1 /17.9 хувь/ мянган төгрөг
Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн хамгааллын салбарынх 123.8 /15.0 хувь/ мянган төгрөг
Олон улсын байгууллага, суурин төлөөлөгчийн үйл ажиллагааны салбарынх 240.1 /13.9 хувь/ мянган төгрөг,
Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагааны салбарынх 154.4 /13.9 хувь/ мянган төгрөг
Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны салбарынх 89.4 /11.8 хувь/ мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн нь голлон нөлөөлсөн байна.